KUNST UIT NATUUR
 
Sinds 2012 werk ik samen met ecoloog Cor ten Haaf aan dit concept.
Het gaat uit van het op een nieuwe manier vormgeven van het landschap, met gebruikmaking van ter plaatse voorkomende grondsoorten. 
Hierbinnen proberen we landschap-inrichting, kunst en natuurontwikkeling tot een samenhangend ontwerp te smeden, waarin een goede uitgangssituatie gecreëerd wordt voor de ontwikkeling van hoge natuurwaarden.

Het Nederlandse landschap is grotendeels vormgegeven door mensenhanden en is daarmee in principe kunstmatig.  De inrichting is vooral ontstaan vanuit praktische overwegingen (strijd tegen het water, infrastructuur, recreatie). 
De polders en het verkavelde landschap geven de rechtlijnigheid weer van de Hollandse inrichting.
Het visuele aspect staat hoofdzakelijk in dienst van de functie. De natuur in ditzelfde landschap is lange tijd beschouwd als een onderdeel dat voornamelijk vanuit beheersbaarheid en functionaliteit werd benaderd.
Sinds enkele decennia vindt hierin een kentering plaats: steeds vaker spelen ecologische motieven hierin een sturende rol. De natuur wordt steeds meer bij de inrichting van het landschap betrokken. Daarbij gaat het niet alleen meer om natuurbehoud, maar ook om natuurontwikkeling.
Door de inrichting van voormalige landbouwgronden en stadsranden worden bestaande natuurgebieden uitgebreid of met elkaar verbonden. 
Ook onze perceptie t.o.v. datgene wat wij als 'natuur' ervaren verandert.
Juist daardoor valt het op dat de 'natuur' zoals men die inricht, gebaseerd is op een ideaalbeeld wat nog het best valt te omschrijven als 'bedachte wildernis'. Men doet a.h.w. zijn best om de nieuw ingerichte landschappen er zo 'natuurlijk mogelijk' uit te laten zien. Dit levert opnieuw een landschap op, waarin de vormgeving in dienst staat van de functie, ook al is die functie in dit geval 'natuur'.
Het concept 'Kunst uit Natuur' wil deze houding op een nieuwe manier benaderen.

Voor geïnteresseerden is er een brochure verkrijgbaar, zie bij 'contact'